Kodėl ,,Universa Via”

Kodėl ,,Universa Via”

 • Nedidelės klasės
 • Kokybiškas, individualizavimu pagrįstas ugdymas
 • Naujausių informacinių technologijų taikymas ugdymo procese
 • Aukštos kvalifikacijos, profesionalūs ir kompetentingi pedagogai
 • Turininga popietinė neformalaus ugdymo veikla
 • Vaikų užimtumas iki 17 val.
 • Saugi, šilta ir estetiška aplinka
 • Kompiuterių klasė
 • Psichologo ir logopedo paslaugos (esant reikalui)
 • Medicininė priežiūra
 • Interneto puslapis su visa naudinga informacija tėveliams ir moksleiviams

Mokinių vertinimas

 • Mokykloje taikoma idiografinio vertinimo sistema.
 • Moksleivio daroma pažanga, pasiekimai ir pastangos aprašomi ir fiksuojami mokyklos pedagogių iniciatyvinės grupės parengtame VšĮ Klaipėdos ,,Universa Via“  tarptautinės mokyklos moksleivio pažangos fiksavimo aplanke.

Aplanko tikslas:

 • suteikti informaciją visiems ugdymo proceso dalyviams: vaikui, tėveliams, mokytojui;
 • motyvuoti vaiką siekti geresnių ugdymosi rezultatų;
 • padėti pasirinkti tinkamiausius ugdymo(si) būdus;
 • padėti moksleiviui ugdytis teisingą savęs vertinimą.

Aplanko paskirtis:

 • Sukaupti moksleivio pažangą rodantys darbai leidžia mokytojams, moksleiviams ir jų tėveliams palyginti dabartinius moksleivio ugdymo(si) rezultatus su ankstesniais, fiksuoti, ar vaikas daro pažangą ir aprašyti visokeriopų jo gebėjimų plėtrą. Visi ugdymo(si) proceso dalyviai gali pasidžiaugti vaiko pasiekimais pagal realias jo išgales ir leisti pajusti savivertę.
 • Moksleiviui suteikiama galimybė vertinti savo veiklą, aprašyti pasiekimus ir pastebėjimus.

Aplanko turinys:

 • į aplanką segami labiausiai vaiko pažangą atspindintys darbai;
 • moksleivių kontroliniai darbai;
 • testai;
 • įskaitiniai darbai;
 • pavyzdiniai darbai (išsirenka vaikas);
 • kūrybiniai rašto darbai;
 • anketos.