Priešmokyklinis ugdymas

Pradėti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų prašymu ir jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs, bet ne anksčiau negu jam sueis 5 metai.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas

Puoselėti ugdytinių galias, lemiančias asmenybės vystymosi ir socializacijos sėkmę, tinkamą brandumą mokyklai, įgyjant kasdieniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymui(si) mokykloje būtinų kompetencijų.

Ugdymo kryptys:

*Komunikacinė:
klausymo, kalbėjimo, skaitymo, rašymo pradmenų mokymas;

*Pažinimo:
matematinių, gamtamokslinių įgūdžių, kritinio ir loginio mąstymo ugdymas;

*Meninė:
linija, palva, forma ir kompozicija – dailės pradmenų abėcėlė;                                       garsas, ritmas, judesys, mimika – muzikos ir choreografijos pagrindas;
žodis ir intonacija – teatro žaidimo pagrindas;

*Socialinė:
mokytis dirbti grupėje, bendrauti ir bendradarbiauti, pažinti save ir kitus;                        suvokti taisyklių grupėje (klasėje), šeimoje ir visuomenėje prasmę;                                teisės ir pareigos bei atsakomybės už sprendimus ir veiklą;

*Sveikatos saugojimo:
aktyvumo, judrumo, jėgos ir valio ugdymas;
fizinė iškrova emocijų sukeltai įtampai išlieti, atsipalaidavimas, nusiraminimas;
saugaus elgesio, asmens higienos, aktyvios veiklos, poilsio irk t. įgūdžių ugdymas;

*Anglų kalba:
priešmokyklinio ugdymo grupėje du kartus per savaitę mokosi anglų kalbos.